Jernhusen – Fas 2

Det här uppdraget är extra kul eftersom vi gillar allt som är förknippat med tågstationer och att resa med tåg. För ett år sedan startade Honey Design samarbetet med Sveriges största fastighetsbolag Jernhusen. Nu fortsätter samarbetet till nästa fas och vi har fått det övergripande ansvaret för Jernhusens visuella identitet. I vårt uppdrag ingår varumärkesdesign, skyltprogram, produktutveckling, årsredovisning och arbeten rörande Jernhusens framtida projekt för deras olika affärsområden.

Jernhusen förvaltar fastigheter som är eller har varit knutna till Sveriges järnvägsnät, det innefattar järnvägsstationer, kontorsfastigheter, terminaler, depåer och tågverkstäder. Jernhusen är ett levande varumärke med tre affärsområden, då krävs en enhetlig och tydlig identitet som visar riktning, genererar stolthet internt och skapar en tydlig närvaro på marknaden.

This assignment is extra fun because we like everything that is associated with train stations and to travel by train. A year ago Honey Design started the cooperation with Sweden’s largest real estate company Jernhusen. Now our cooperation continues to the next phase and we got the overall responsibility for Jernhusen’s visual identity. Our mission includes brand design, signage programs, product development, annual reports and work on Jernhusen’s future projects for their various business areas.

Jernhusen manages properties that have or have been linked to Sweden’s rail network, including train stations, office buildings, terminals, depots and train workshop halls. Jernhusen is a vivid brand with three business areas, requiring a uniform and clear identity that shows direction, generates pride internally and creating a clear market presence.

%d bloggare gillar detta: